Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMEEN

Artikel 1 TOEPASSELIJKHEID

1.1 Bijgaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Swiss Water Systems Nederland te Gendringen, nader te noemen SWS Watersystemen Nederland, uit te voeren werkzaamheden, door SWS Watersystemen Nederland te leveren materialen en op de door SWS Watersystemen Nederland verstrekte adviezen. Tevens op alle door SWS Watersystemen Nederland gedane aanbiedingen en/of door SWS Watersystemen Nederland met een opdrachtgever gesloten overeenkomsten van aanneming. Door het verlenen van de opdracht, dan wel door het door SWS Watersystemen Nederland doen uitvoeren van enig werk, wordt de opdrachtgever geacht in te stemmen met de toepasselijkheid van onderstaande en met uitsluiting van alle overige voorwaarden.

1.2 De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de hoofdaannemer bij enig werk wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Algemene voorwaarden van andere belanghebbenden binden SWS Watersystemen Nederland uitsluitend indien en voor zover de toepasselijkheid daarvan door deze schriftelijk is aanvaard. 

1.3 Indien een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden strijdig is (zijn) met eventuele voorwaarden, gesteld door de opdrachtgever, gelden de bepalingen van deze algemene voorwaarden, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen.

1.4 Voorts zijn de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken 1989 (UAV) van overeenkomstige toepassing, voor zover zij niet in tegenspraak zijn met deze algemene voorwaarden of de overeenkomst, waarbij in plaats van "opdrachtgever" of "directie" dient te worden gelezen "hoofdaannemer" en voor "aannemer" dient te worden gelezen "onderaannemer".

1.5 SWS Watersystemen Nederland behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden tussentijds aan te passen. Hiervan zal direct via de website www.sws-watersystemen.nl melding worden gemaakt. Hier is ook de meest actuele versie te downloaden. Op verzoek worden u deze ter hand gesteld.

Artikel 2 AANDUIDING ALGEMENE VOORWAARDEN

2.1 Deze algemene voorwaarden kunnen worden aangehaald als de "Algemene Voorwaarden van de firma SWS Watersystemen Nederland te Gendringen". 

Artikel 3 GESCHILLEN

3.1 Alle geschillen, welke ook, -daaronder begrepen die welke door één der partijen als zodanig worden beschouwd- tussen opdrachtgever en SWS Watersystemen Nederland mochten ontstaan, worden ter beslechting aan de bevoegde rechter van de Arrondissementsrechtbank te Arnhem voorgelegd, tenzij de wet uitdrukkelijk bepaald dat beslechting moet worden opgedragen aan een rechter in een ander Arrondissement.

3.2 In geval van grensoverschrijdende geschillen is Nederlands recht van toepassing. Alle grensoverschrijdende geschillen van welke aard ook, daaronder begrepen die welke door één der partijen als zodanig worden beschouwd, tussen opdrachtgever en SWS Watersystemen Nederland mochten ontstaan, worden ter beslechting aan de bevoegde rechter van de Arrondissementsrechtbank te Arnhem voorgelegd, tenzij de wet uitdrukkelijk bepaald dat beslechting moet worden opgedragen aan een rechter in een ander Arrondissement.

 

AANGENOMEN WERK, OPDRACHTEN, LEVERING MATERIAAL EN/OF GEREEDSCHAPPEN, ETC.

Artikel 4 AANBIEDINGEN 

4.1 Alle aanbiedingen, (hiermede worden tevens bedoeld de van kracht geworden aanvullingen, wijzigingen en/of nader gemaakte afspraken) geschieden volgens een door de opdrachtgever gesteld bestek of omschrijving, of bij gebreke daarvan de omschrijving in de gedane aanbieding. Zij zijn voor SWS Watersystemen Nederland vrijblijvend totdat deze de opdracht heeft aanvaard en zij zijn gebaseerd op de uitvoering in normale werktijden en omstandigheden. Het door SWS Watersystemen Nederland te gebruiken materiaal hetwelk aangeleverd wordt door opdrachtgever of derden dient van deugdelijke samenstelling te zijn en te voldoen aan alle door SWS Watersystemen Nederland te stellen gangbare normen en eisen.

4.2 Alle aanbiedingen zijn gebaseerd op de situatie van en de toestand waarin, het object verkeerd en het aanwezig zijn van materiaal, los en vast, zoals getoond of aangewezen bij de opname, bezichtiging of aanwijzing. Bij aanbiedingen t.b.v. de aanleg van complete zuiveringsinstallaties wordt als eis gesteld dat de grondslag voldoende is voor de uit te voeren werkzaamheden en de ondergrond de werkzaamheden mogelijk maakt. Alle extra kosten of vertragingen die ontstaan door verkeerde grondslag of ondergrond zijn voor rekening van opdrachtgever en SWS Watersystemen Nederland kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor enige schade daaruit ontstaan. 

4.3 Alle aanbiedingen worden opgesteld zonder enige verplichting voor SWS Watersystemen Nederland, tenzij dit anders schriftelijk is vastgelegd. Aanbiedingen en toezeggingen door vertegenwoordigers van SWS Watersystemen Nederland zijn alleen bindend voor zover zij schriftelijk door SWS Watersystemen Nederland worden bevestigd.

4.4 Met betrekking tot de technische details, gegeven in aanbiedingen en vastgelegd door SWS Watersystemen Nederland, (zoals maten gewichten, hoeveelheden, kleuren, enz.) behoudt SWS Watersystemen Nederland zich het recht voor tot de gebruikelijke marges.

4.5 Gegevens in drukwerk, door SWS Watersystemen Nederland verstrekt zijn aan wijziging onderhevig zonder voorafgaand bericht, zodat SWS Watersystemen Nederland hieraan nimmer is gebonden.

4.6 Indien binnen 30 dagen de aanbieding niet door een opdracht wordt gevolgd, dient, zo SWS Watersystemen Nederland zulks verlangt, de offerte met alle daarbij behorende tekeningen, ontwerpen en berekeningen, binnen 14 dagen na een daartoe door SWS Watersystemen Nederland gedaan verzoek, franco aan deze te worden geretourneerd. SWS Watersystemen Nederland is in dit geval gerechtigd vergoedingen te vorderen voor alle door hen gemaakte kosten, verband houdende met de gedane aanbieding.

4.7 Tenzij anders is aangegeven zijn alle aanbiedingen door SWS Watersystemen Nederland exclusief het wettelijk percentage voor omzetbelasting, verschuldigde precariorechten, verzekeringspremies, aansluitkosten dienstenleveringen, keuringskosten, grondonderzoek, berekeningskosten, uitzetkosten, benodigd graaf-, sloop-, hak-, stut en reparatiewerk aan constructies, las- en brandwerk, verwijderen van obstakels, het treffen van voorzieningen ter voorkoming van overlast c.q. schade aan het milieu, hoofdaannemerprovisie.

 

Artikel 5 OPDRACHTEN

5.1 Een opdracht bindt SWS Watersystemen Nederland eerst nadat tenminste de helft van het totale bedrag vermeld op de ‘Bestelopdracht’ is voldaan of deze schriftelijk is aanvaard, dan wel met de uitvoering ervan is begonnen.

5.2 Tenzij anders wordt bepaald, worden opdrachten schriftelijk door SWS Watersystemen Nederland bevestigd en SWS Watersystemen Nederland is alleen gebonden door een dergelijke schriftelijke bevestiging. 

5.3 Als de koper of opdrachtgever niet binnen 5 werkdagen bekend heeft gemaakt dat hij bezwaren heeft tegen de bevestiging van de order, zal zo'n bevestiging verondersteld worden een getrouwe en volledige uitwerking van de overeenkomst te zijn. Bij het opzeggen van de order na de gestelde vijf dagen is de volledige som der overeenkomst ineens opeisbaar voor SWS Watersystemen Nederland. Tekeningen, ontwerpen en berekeningen blijven, ook na het verlenen van de opdracht, eigendom van SWS Watersystemen Nederland en de auteursrechten daarop blijven bij deze berusten.

 

Artikel 6 PRIJZEN

6.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen zijn alle prijzen ‘af werkplaats’ (in de aanhef genoemd adres, of ieder in een orderbevestiging als zodanig nader genoemd adres) en inclusief BTW.

6.2 Alle prijzen zijn gebaseerd op de kosten die gelden op het moment van de offerte of de bevestiging van de order. Indien en voor zover de termijn tussen de datum van offerte en de oplevering een tijdvak van 3 maanden overschrijdt en de lonen, de prijzen van grondstoffen, de prijzen van materialen e.d. in die periode wijzigingen hebben ondergaan, worden deze wijzigingen met de aannemingssom verrekend. 

6.3 Totdat de aflevering afgerond is, behoudt SWS Watersystemen Nederland zich het recht voor wijzigingen in die kostenfactoren aan te brengen die voortvloeien uit overheidsmaatregelen, of haar offerte te annuleren en de overeenkomst geheel of gedeeltelijk vervallen te verklaren zonder rechterlijke tussenkomst of aansprakelijkheid voor schade.

6.4 Belastingen, invoerrechten, heffingen of andere lasten van overheidswege op enige door SWS Watersystemen Nederland te leveren goederen en/of materialen, na de aanbieding of het tot stand komen van de overeenkomst ingevoerd of gewijzigd, worden verrekend.

 

Artikel 7 VERKOOP EN LEVERING

7.1 Verkoop van nieuwe producten en/of onderdelen geschiedt uitsluitend onder fabrieks-garantie op het betreffende product of onderdeel. 

7.2 Op gebruikte producten en/of onderdelen wordt geen garantie gegeven, tenzij uitdrukkelijk anders en schriftelijk is overeengekomen.

7.3 Levering zal plaatsvinden op het tijdstip of binnen de periode genoemd in de orderbevestiging. De goederen zijn voor risico van de koper vanaf het moment van levering en SWS Watersystemen Nederland is niet aansprakelijk voor schade op wat voor manier dan ook ontstaan na de levering. 

7.4 Indien de volledige informatie, die naar de mening van SWS Watersystemen Nederland nodig is om de order uit te voeren, niet tijdig in haar bezit is, zal een nieuwe afleveringsdatum vastgesteld worden door SWS Watersystemen Nederland na ontvangst van de noodzakelijk geachte informatie en na overleg met de koper. Deze nieuwe datum zal schriftelijk door SWS Watersystemen Nederland worden bevestigd.

7.5 Het overschrijden van de leveringstijden door SWS Watersystemen Nederland zal niet beschouwd worden als contractbreuk en geeft de koper geen recht het contract te annuleren en/of schadevergoeding te eisen door hem of anderen.

7.6 SWS Watersystemen Nederland behoudt zich het recht voor om in gedeelten te leveren. Iedere gedeeltelijke levering wordt beschouwd als een aparte overeenkomst waarvan het al dan niet nakomen geen effect zal hebben op de totale overeenkomst.

 

Artikel 8 TRANSPORT

8.1 Tenzij anders is overeengekomen vindt levering plaats ‘af werkplaats’. Als de genoemde prijs inclusief vervoer is, wordt de vervoerder uitgekozen door SWS Watersystemen Nederland.

8.2 Alle goederen zijn voor risico van de koper vanaf het moment dat zij het bedrijfsterrein van SWS Watersystemen Nederland verlaten.

8.3 Indien de genoemde prijs inclusief vervoer is, kan SWS Watersystemen Nederland geen aansprakelijkheid aanvaarden voor verlies of schade tijdens het laden en lossen en transport, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.

8.4 SWS Watersystemen Nederland is bereid speciale wijze van vervoer en/of verzekering te regelen op verzoek van en op kosten van de koper, uitsluitend als agent van de koper en zonder enige vorm van aansprakelijkheid of verplichting aan de zijde van SWS Watersystemen Nederland.

8.5 De opdrachtgever of koper is verplicht de goederen op het moment van levering in ontvangst te nemen. Alle kosten en schade die voor SWS Watersystemen Nederland ontstaan wegens weigering van ontvangst door de opdrachtgever of koper van (een gedeelte van) de door hem bestelde en/of gekochte goederen zijn voor rekening van de opdrachtgever of koper, kosten van transport en opslag daaronder begrepen.

8.6 Het lossen dient in een vlot tempo te worden geregeld. Bij lossingen of beladen der auto's, bij transport wat door SWS Watersystemen Nederland betaald dient te worden, wat langer dan 1 uur duurt, zullen door deze wachturen in rekening worden gebracht.

 

Artikel 9 AANVAARDING EN RECLAME / REPARATIE 

9.1 Bij aankomst op het werk of afleveringsadres, dienen de goederen door de koper of afnemer, te worden gecontroleerd. Wordt breuk of anderen fouten of mankementen in geleverde materialen of andere goederen geconstateerd, dan dient SWS Watersystemen Nederland daarvan onverwijld, zo mogelijk schriftelijk op de hoogte te worden gebracht. Is binnen 24 uur niet gereclameerd, dan worden de goederen geacht te zijn geaccepteerd en behoeft SWS Watersystemen Nederland geen reclames meer te aanvaarden.

9.2 Alle ter reparatie aangeleverde goederen bij SWS Watersystemen Nederland blijven eigendom van de opdrachtgever. SWS Watersystemen Nederland is niet aansprakelijk voor schade op welke wijze dan ook ontstaan tijdens de reparatie-periode, behoudens de verantwoordelijkheid volgens de wet.

9.3 Voor wat betreft type, kwaliteit, afmetingen e.d. is alleen datgene wat in de orderbevestiging staat van toepassing. Klachten over hoeveelheden en mankementen die ontdekt hadden kunnen worden tijdens een normale, zorgvuldige inspectie, moeten kenbaar gemaakt worden aan SWS Watersystemen Nederland, schriftelijk, binnen 8 dagen na levering.

9.4 Klachten over defecten, die niet tijdens een normale zorgvuldige inspectie ontdekt hadden kunnen worden, moeten schriftelijk kenbaar gemaakt worden aan SWS Watersystemen Nederland binnen 8 dagen na ontdekking.

9.5 Elk recht tot schadevergoeding inzake kwaliteit, ontwerp of afwerking vervalt, indien de goederen waarover klachten zijn ingediend in gebruik blijven, of als levering meer dan één jaar daarvoor heeft plaatsgevonden. Retourzendingen zullen alleen door SWS Watersystemen Nederland geaccepteerd worden als deze van tevoren, schriftelijk zijn geaccepteerd.

9.6 Klachten geven de koper niet het recht betalingen uit te stellen, noch bedragen in mindering te brengen in verband met schade of kosten. SWS Watersystemen Nederland is bevoegd het wettelijke retentierecht uit te oefenen volgens Artikel 290 t/m 295 van Boek 3 Afdeling 4 Burgerlijk Wetboek.

9.7 Op alle systemen, mits deze zijn aangesloten, wordt, onder uitsluiting van de 3 voorfilters en het (de) moleculaire membra(a)n(en),  2 jaar garantie verleend. Uitgesloten van enige garantie is opzettelijk veroorzaakte schade aan en onjuist gebruik van een SWS waterveredelingssysteem. Wordt dit bij reparatie vastgesteld, worden de kosten voor het herstel van het SWS systeem tegen de normaal geldende tarieven voor service- en materiaalkosten in rekening gebracht. Bij een defect neemt de eigenaar van het SWS systeem direct contact op met SWS Nederland, die de reparatie op zich neemt en/of voor een (tijdelijk) vervangend systeem zorgt. Verlenging van de garantieperiode is mogelijk.

 

Artikel 10 MEER- EN MINDERWERK

10.1 Voor de installatie is een vrij stopcontact, bij voorkeur wandcontactdoos wenselijk. Hiervoor dient de klant zorg te dragen. Wanneer dit niet mogelijk is dient de klant dit bij bestelling door te geven en kan, in overleg en tegen meerprijs, een netstroomaansluiting worden verzorgd.

10.2 SWS Watersystemen Nederland is gerechtigd meerwerk in rekening te brengen en gehouden -indien overeengekomen- minderwerk op de aanneemsom in mindering te brengen.

10.3 Als meerwerk wordt beschouwd al hetgeen door SWS Watersystemen Nederland, hetzij op verzoek of last van de opdrachtgever of ingevolge nieuwe dan wel gewijzigde voorschriften, boven de in de overeenkomst omschreven werkzaamheden en hoeveelheden wordt uitgevoerd, terwijl minderwerk op overeenkomstige wijze wordt vastgesteld. Het bepaalde hieromtrent in de betreffende artikelen van het BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten. 

10.4 Het bovenstaande is tevens van toepassing op afwijkingen in hoeveelheden en constructies niet overeenkomende met de ter beschikking gestelde tekeningen en/of bestekken en van toepassing op al hetgeen on- voorzien noodzakelijkerwijze moet worden uitgevoerd als gevolg van, of om het aangenomen werk te kunnen realiseren.

 

Artikel 11 TERMIJN VAN UITVOERING, OVERMACHT

11.1 De termijn, binnen welke het werk dient te worden uitgevoerd, vangt eerst aan nadat SWS Watersystemen Nederland of aannemer alle voor de uitvoering noodzakelijke gegevens heeft ontvangen, de benodigde vergunningen, ontheffingen, goedkeuringen en/of toewijzingen, welke voor het werk moeten worden verkregen zijn ontvangen en de plaats, waar het werk dient te worden uitgevoerd, naar het oordeel van SWS Watersystemen Nederland zodanig is dat met de uitvoering van het werk kan worden begonnen.

11.2 SWS Watersystemen Nederland kan, indien betaling in termijnen is overeengekomen, de termijn van uitvoering verlengen met de tijd gedurende welke de opdrachtgever een opeisbare termijn of gedeelte daarvan onbetaald laat, onverminderd het recht van SWS Watersystemen Nederland om na ingebrekestelling het werk definitief te beëindigen en betaling te verlangen van al hetgeen hij bij volledige uitvoering te vorderen zou hebben gekregen. Hierbij blijven de niet gemaakte kosten, wegens het niet geheel uitvoeren van het werk, geheel buiten beschouwing.

11.3 In geval van verhindering het werk uit te voeren ten gevolge van overmacht -waaronder te verstaan elke van de wil en/of controle van SWS Watersystemen Nederland onafhankelijke omstandigheid, al dan niet voorzienbaar, waardoor gehele of gedeeltelijke uitvoering van het werk tijdelijk of blijvend wordt verhinderd- is SWS Watersystemen Nederland gerechtigd de uitvoering van het werk op te schorten dan wel de overeenkomst, voor zover niet uitgevoerd, te ontbinden en betaling te vorderen ter zake van het wel uitgevoerde gedeelte van het werk, zonder dat SWS Watersystemen Nederland gehouden is tot het betalen van enige schadevergoeding aan de opdrachtgever.

11.4Indien door omstandigheden, buiten schuld van SWS Watersystemen Nederland, de beoogde opleveringstermijn niet, of slechts na overschrijden, te bereiken is, heeft de opdrachtgever nimmer recht op schadevergoeding of een bedongen boete.

11.5 Indien door niet-levering van een toeleveringsbedrijf van SWS Watersystemen Nederland, deze vertraging oploopt is SWS Watersystemen Nederland nimmer aansprakelijk voor de aldus ontstane schade. Wanneer SWS Watersystemen Nederland door niet levering vervangende producten dient te gebruiken, zijn alle meerkosten hiervan voor rekening van opdrachtgever. 

 

Artikel 12 OPLEVERING

12.1 Het werk of gedeelte van het werk wordt als opgeleverd beschouwd op het eerste van beide tijdstippen, waarop, hetzij SWS Watersystemen Nederland na voltooiing van het werk of gedeelte van het werk hiervan aan de opdrachtgever schriftelijk kennis heeft gegeven, hetzij de opdrachtgever het werk feitelijk in gebruik heeft genomen. 

12.2 Na oplevering kunnen geen aanspraken meer gemaakt worden door de opdrachtgever over de verrichte werkzaamheden, tenzij er sprake is van wanprestatie.

 

Artikel 13 AANSPRAKELIJKHEID / VRIJWARING

13.1 De koper of opdrachtgever vrijwaart SWS Watersystemen Nederland tegen alle schaden, boetes, kosten en uitgaven waar SWS Watersystemen Nederland aansprakelijk voor gesteld kan worden als gevolg van enig werk dat in overeenstemming met de specificaties en tekeningen en eisen van de koper is gedaan en waarbij inbreuk wordt gemaakt op een patent, of geregistreerde tekeningen, of andere industriële eigendommen van derden. 

13.2 SWS Watersystemen Nederland is alleen aansprakelijk voor materiaalfouten in de door haar gebruikte materialen. Indien klachten over zulke fouten terecht zijn, zal SWS Watersystemen Nederland naar eigen inzicht:

  • De fout repareren voor eigen rekening, ter plaatse of elders,
  • Vervangende goederen leveren zonder verdere kosten voor de koper of opdrachtgever, nadat de defecte goederen geretourneerd zijn.
  • De overeenkomst annuleren, zonder rechterlijke tussenkomst en na teruggave van de koopsom van de goederen in kwestie.

13.3 SWS Watersystemen Nederland is niet aansprakelijk voor schade, kosten en interest (inclusief winst-verlies en daarmee samenhangende schade) die veroorzaakt zijn door reparatie, verwijdering of vervanging, of die voor de koper of opdrachtgever en derden zullen ontstaan als een direct of indirect effect van die fouten.

13.4 SWS Watersystemen Nederland zal niet aansprakelijk zijn ten opzichte van de koper of opdrachtgever of derden voor enigerlei kosten, schade, interest (inclusief het verlies aan winst en daarmee samenhangende schade) die direct of indirect het gevolg zijn van enig advies of aanbeveling die SWS Watersystemen Nederland heeft gegeven, activiteiten die zij heeft ondernomen, niet-levering, of de toepassing of gebruik van de goederen. 

13.5 SWS Watersystemen Nederland is niet aansprakelijk voor schade aan kabels, leidingen, buizen, rioleringen, duikers e.d., wanneer de ligging hiervan niet is aangewezen of geen tekeningen zijn verstrekt, waarop de juiste ligging is aangegeven.

13.6 SWS Watersystemen Nederland voert geen boor- en zaagwerken uit aan werkbladen zoals RVS en (natuur)steen, waaronder onder andere graniet en marmer.

13.7 Het maximum schadebedrag, tot vergoeding waarvan SWS Watersystemen Nederland kan worden aangesproken, bedraagt nooit meer dan het bedrag, waarvoor het werk is of zou worden uitgevoerd, dan wel het bedrag waarvoor SWS Watersystemen Nederland verzekerd is, dan wel het bedrag wat de verzekering van SWS Watersystemen Nederland op enig werk aan schadepenningen zal uitkeren. 

 

Artikel 14 RECHTEN

14.1 De koper of opdrachtgever zal aan niemand technische informatie beschikbaar stellen die afgeleid is van SWS Watersystemen Nederland, hoe dan ook verkregen en die betrekking heeft op goederen en/of werken die SWS Watersystemen Nederland heeft aangeboden. 

14.2 SWS Watersystemen Nederland zal geen informatie aan derden verstrekken zonder toestemming van de koper of opdrachtgever over specificaties die de koper of opdrachtgever aan SWS Watersystemen Nederland, schriftelijke en uitdrukkelijk vertrouwelijk, heeft opgegeven.

 

Artikel 15 BETALING

15.1 Betaling van het volledige factuurbedrag vindt plaats voor aanvang van werkzaamheden, op de manier zoals afgesproken in de orderbevestiging, tenzij anders vermeld. Alle betalingen zullen gedaan dienen te worden zonder kortingen of schuldverrekeningen. In uitzonderingen kan worden overeengekomen dat het factuurbedrag in delen wordt voldaan. Dit kan uitsluitend in overleg met uw adviseur en dient op het bestelformulier te zijn aangegeven. Hierbij is een aanbetaling van 50% van het factuurbedrag het minimum en dient het volledige factuurbedrag, onverminderd het hierna gestelde, te zijn bijgeschreven/voldaan, uiterlijk één dag voor levering/installatie.

15.2 Aan de betalingsverplichting is voldaan op het moment dat SWS Watersystemen Nederland bevestigd heeft gekregen dat haar rekening is gecrediteerd voor het afgesproken bedrag.

15.3 Als de koper of opdrachtgever niet betaald heeft binnen de betalingstermijn, zal het uitstaande bedrag, vanaf die dag, rentedragend worden met een rentepercentage van 2% van het te betalen bedrag per maand. De betalingstermijn die van toepassing is op alle door SWS Watersystemen Nederland uitgeschreven facturen is 14 (veertien) dagen, tenzij anders op de factuur is vermeld.

15.4 Indien betaling niet is ontvangen binnen deze betalingstermijn staat het SWS Watersystemen Nederland vrij deze vordering uit handen te geven aan advocaat, juridisch adviseur, of incasso bureau, waarbij alle verdere kosten voor rekening van de debiteur komen.

15.5 Zolang geen volledige betaling, van het aan SWS Watersystemen Nederland uit welken hoofde ook toekomende heeft plaatsgevonden, blijft het geleverde aan SWS Watersystemen Nederland in eigendom toebehoren.

 

Artikel 16 UITSTEL VAN LEVERING

16.1 Als de koper of opdrachtgever in gebreke blijft met betaling, is SWS Watersystemen Nederland niet gehouden verder te leveren en is zij gerechtigd de overeenkomst te ontbinden zonder rechterlijke tussenkomst en zonder afbreuk te doen aan de verplichting van de koper of opdrachtgever om SWS Watersystemen Nederland schadeloos te stellen.

16.2 Als SWS Watersystemen Nederland het nodig acht, kan zij, zelfs nadat de overeenkomst is afgesloten en/of al gedeeltelijk is uitgevoerd, de koper vragen om zekerheid te stellen voor de koopprijs of reparatieprijs, vracht, e.d. die verschuldigd is aan SWS Watersystemen Nederland. Zolang deze zekerheid niet naar wens is gegeven, is SWS Watersystemen Nederland gerechtigd levering uit te stellen of de overeenkomst te annuleren zonder rechterlijke tussenkomst en zonder afbreuk te doen aan de kopers of opdrachtgevers verplichting zijn deel van de overeenkomst na te komen en SWS Watersystemen Nederland schadeloos te stellen.

16.3 Verkeerd koper jegens SWS Watersystemen Nederland in wanprestatie, dan mag SWS Watersystemen Nederland het geleverde terstond en zonder enige formaliteit terugnemen cq. doen terugnemen.

 

Artikel 17 TECHNISCHE ADVIEZEN

17.1 Geen aansprakelijkheid kan aanvaard worden voor werk dat is uitgevoerd volgens tekeningen, ontwerpen en/of aanwijzingen en adviezen van de koper of opdrachtgever.

 

Artikel 18 ONVOORZIENE OMSTANDIGHEDEN

18.1 In geval van oorlog, burgerlijke onrust, oproer, vuur of andere rampen, ingeval van tekorten aan ruwe materialen, voorraden, additieven of brandstof, instorten van de fabriek of werkplaats, stakingen, hoge waterstanden, uitsluitingen, overheidsinmenging, wegvallen van het transport, zelfs als gevolg van weersomstandigheden en alle omstandigheden buiten de controle van SWS Watersystemen Nederland, onafhankelijk of zij gebeuren in eigen werkplaats of met de leveranciers of met het transportbedrijf, dan wel in het geval dat zodanige wijziging van omstandigheden plaatsvindt, dat verder nakomen van de verplichting van SWS Watersystemen Nederland redelijkerwijs niet kan worden verwacht, dan is SWS Watersystemen Nederland gerechtigd haar offertes in te trekken, leveringen op te schorten, of de overeenkomst te beëindigen zonder rechterlijke tussenkomst en zonder aansprakelijk te zijn voor de schade van de koper of opdrachtgever dan wel van derden.

 

Artikel 19 GEHELE OVEREENKOMST

19.1 Voorwaarden, met als doel deze voorwaarden te wijzigen, zullen alleen van kracht zijn indien en voor zover deze schriftelijk bevestigd zijn door SWS Watersystemen Nederland. 

19.2 Uitzondering of aanpassing van de voorwaarden voor een speciale overeenkomst is alleen dan geldig indien deze aanpassing en/of wijziging schriftelijk, gedagtekend en door beide partijen is ondertekend.

 

ONDERAANNEMING.

Artikel 20 TOEPASSELIJKHEID

20.1 Tenzij daarvan uitdrukkelijk en schriftelijk wordt afgeweken zijn de voorgaande artikelen onder A. "Algemeen" en onder B. "Aangenomen werk, etc." ook van toepassing op de aanbiedingen en uitvoeren van opdrachten in onderaanneming.

20.2 Voor onderaannemers die in onderaanneming van SWS Watersystemen Nederland werkzaamheden en/of orders uitvoeren, zijn de Voorwaarden van Onderaanneming zoals aan deze Algemene Voorwaarden gehecht, van toepassing. Dit ongeacht het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde. 

 

Artikel 21 AANSPRAKELIJKHEID

21.1 In dat geval wordt tevens bedoeld met opdrachtgever: de hoofdaannemer en met aannemer: de firma SWS Watersystemen Nederland. 

Download onze algemene voorwaarden als PDF